Fokus Digital Services

НОВО:

Експертите решават: Данъчни казуси

Въпроси и отговори по актуалното данъчно законодателство!Готови експертни решения по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, Наредба № Н-18 и ЗОПБ, ДОПК и ЗМДТ!
 

Безспорно най-често задаваните въпроси в нашата редакция са данъчните. От една страна, данъчните закони се менят доста често, от друга - прилагането им е свързано с много неясноти, несигурност в тълкуването и въпроси.

Дори и най-малката грешка обаче може да доведе до солени глоби, затова и нашите експерти отново застават на Ваша страна и отговарят на сложните ситуации в най-новата ни печатна книга "Експертите решават: Данъчни казуси"!

 


Какво съдържа изданието:

Решения по прилагането на ЗДДС

☑ Издаване на фактура за продажба на ДМА във връзка с покриване на задължения към НАП
☑ Търговия с химически торове от Гърция и подписване на ЧМР
☑ Регистрация по ДДС при наем на офис от ФЛ в държава от ЕС
☑ Облагаем оборот за регистрация по ДДС при продажби в ETSY
☑ Издаване на кредитно известие във връзка със сконто
☑ Начисляване на ДДС при продажба на имот, при чиято покупка не е ползван данъчен кредит
☑ ДДС във фактура за транспорт на закупени от австрийска фирма стоки, продадени впоследствие на турска фирма
☑ Третиране на доставка на закупени от Полша и Румъния стоки като ВОП
☑ Нулева ДДС ставка при организиране на концерти с продажба на билети
☑ Регистрация по OSS за дружество, предлагащо услуги по изработване на уеб платформи за ЮЛ от трети страни
☑ Отчитане на закупени от ФЛ мобилни апарати втора ръка
☑ Регистрация по ДДС при предоставяне на услуги за дружество от Турция
☑ Издаване на фактура за консултантска услуга към френска фирма
☑ ДДС ставки при издаване на фактури за туроператорски услуги
☑ Фактуриране на доставка на матрица, свързана с изработка на нестандартно изделие
☑ Издаване на фактура за материали, които ще се бракуват
☑ Корекция на ползван данъчен кредит при скрито разпределение на печалба
☑ Неотпечатване на фактури за дружеството издател
☑ Въвеждане на такса за плащания с дебитни и кредитни карти
☑ Корекция на данъчен кредит във връзка с отдаване под наем на апортиран недвижим имот
☑ Корекция при отразена в дневници за продажби грешна фактура
☑ Подаване на искане за възстановяване на ДДС
☑ Самоначисляване на ДДС при препродажба на телефонен трафик
☑ Начисляване на ДДС във връзка с ДИ към финансов отчет от аптека
☑ Коригиране на допусната грешка при изчисляване на валутен курс на фактура
☑ Основание за неначисляване на ДДС при доставка в Швейцария на части за якета, поръчани от немска фирма
☑ Издаване на документ във връзка с несъбираемо вземане по доставка
☑ Издаване на протокол по чл. 117 по фактура за транспорт от английска фирма
☑ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на апартамент като освободена доставка
☑ Префактуриране на нощувка между свързани фирми
☑ Издаване на кредитно известие за недоставени стоки
☑ Отчитане на протокол към НЗОК във връзка с внос на лекарства
☑ Фактуриране на обща стойност на апартамент, който ще бъде готов през 2025 г.
☑ Фактуриране и плащане на ДДС при директна продажба в Белгия на закупени от Украйна стоки
☑ Самоначисляване на ДДС при закупуване на стока от Турция
☑ Продажба на УПИ и връщане на ползван данъчен кредит
☑ Издаване на протокол по чл. 117 във връзка с екскурзия до Франция
☑ Издаване на фактура на продажба на отпадъци
☑ Начисляване на ДДС при предоставяне на услуги във връзка с недвижим имот и префактуриране
☑ Определяне на място на изпълнение при продажба на електронни услуги
☑ Префактуриране на закупени карти за спорт между дружества - свързани лица
☑ Данъчни задължения във връзка с фактура за митнически услуги
☑ Включване в дневниците по ДДС на инвойси от Фейсбук от предходни години
☑ Включване на вече фактурирани суми в окончателна фактура във връзка с проектни дейности
☑ Самоначисляване на ДДС във връзка с абонамент за музикален сайт, собственост на израелска фирма
☑ Начисляване на ДДС при продажба на урегулиран поземлен имот
☑ Отчитане и начисляване на ДДС при предоставяне на нощувки без издаване на фактури
☑ Възстановяване на ДДС при дерегистрация по ДДС от прекъснала дейност фирма
☑ Регистрация по IOSS за фирма с предстоящи продажби в ЕС и у нас
☑ Регистрация по ДДС за медицински център с приходи от три дейности
☑ ДДС ставка във връзка с печат на материали за предизборната кампания
☑ Подаване на активи и материали в списък с налични активи при дерегистрация по ДДС
☑ Неначисляване на ДДС при фактуриране към немска фирма на съоръжение, закупено от Китай, което ще остане там
☑ Внос на стоки от САЩ през Нидерландия
☑ Третиране на сделка по изработка на съоръжение за финландски клиент
☑ Начисляване на ДДС при монтаж на съоръжение у нас за шведски клиент
☑ Третиране на фактуриране на сделка от един контрагент, но с доставка към друг
☑ Отразяване на фактура за самолетен билет за управител на дружество
☑ Третиране на две фирми като свързани лица
☑ Отразяване на фактура за закупуване на стоки от турска фирма
☑ Отписване на несъбираеми вземания
☑ Документиране и фактуриране на комисиона
☑ Място на изпълнение на доставки към ФЛ в ЕС и извън него
☑ Задължения по ДДС във връзка с получаване на фактури за услуги от Северна Ирландия и САЩ
☑ Издаване на протокол във връзка с доставка на стока от Австралия, пристигнала в Румъния
☑ Възстановяване на грешно преведена сума в размер на 160 хил. лв.
☑ Начисляване на ДДС при продажба на паркомясто за цена от 9000 лв. от управител на фирма без дейност от 2015 г.
☑ Приложимост на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС при предоставяне на рекламна услуга
☑ Фактуриране на комисиона във връзка с поръчки, обработвани през друго дъщерно дружество
☑ Ползване на данъчен кредит при покупка на имоти, които ще се продават или отдават под наем
☑ Данъчно събитие и изискуемост на данъка при фактурирана покупка на машини, чиято доставка предстои
☑ Посочване на данък за възстановяване в справка-декларация по ДДС
☑ Отчитане на подмяна на ограда от организация, регистрирана по Закона за вероизповеданията
☑ Проформа и окончателна фактура за продажба на електроматериали
☑ Издаване на кредитно известие през 2024 г. за доставка, която е трябвало да се осъществи през 2023 г.
☑ Данъчен кредит във връзка със закупуване на машина на финансов лизинг
☑ Издаване на фактура за наем на помещения за 4-годишен период
☑ Основание за неначисляване на ДДС във връзка с консултантска услуга към белгийско ДЗЛ
☑ Деклариране в справка-декларация по ДДС на продажба на негодни резервни части за скрап
☑ Префактуриране на разходи за заплати от дъщерно предприятие
☑ Третиране на продажба на сграда като освободена доставка
☑ Право на ползване на данъчен кредит за закупена от публичен изпълнител движима вещ
☑ Отразяване на фактура и протокол от доставчик, регистриран по специалния режим за касова отчетност
☑ Издаване на фактура във връзка със стоки, които ще се продават през Амазон във Великобритания
☑ Самоначисляване на ДДС при покупка на стока от румънска фирма


Решения по прилагането на ЗКПО

  Изтичане на давностен срок по чл. 37 от ЗКПО за плащане от 2017 г.
Осчетоводяване на фактури за комунални услуги, които наемодател не желае да префактурира
Категория за отнасяне на придобит ДМА
Отписване на несъбираеми вземания
Данък при източника върху комисиона на маркетингова агенция
Санкциониране на нарушение във връзка със скрито разпределение на печалбата през 2019 г.
Ликвидационни баланси за дружество, собственост на българско ФЛ и чуждестранно ЮЛ
Амортизации при временно прекъсване на дейност на фирма
Търговско представителство - данъчни декларации, отчети, водене на счетоводство
Начисляване на окончателен данък във връзка с ремонтна услуга, оказана от чуждестранно ЮЛ
Третиране по ЗКПО при отписване и опрощаване на кредити
Данък при източника при получаване на консултантска услуга от шотландско лице
Увеличение на разходи към свързано лице във връзка с маркетингови услуги и развитие на пазар в Албания
Данък при източника за фактури за услуги от великобританско ЮЛ
Отчитане на данък, удържан от възнаграждение за услуга, предоставена на фирма в Саудитска Арабия
Облагане с данък при източника на платени такси за легализиране на документи и за сертификат за износ
Намаляване на финансов резултат при преотстъпване на несъбираемо вземане по цесия
Начисляване на санкция по ревизионен акт, която ще бъде възстановена
Третиране на бракуване на консумативи
Отражение върху финансовия резултат на опростен кредит от съдружник
Отразяване на доставка на плат без фактура и митническа декларация за конкретната доставка
Корекции в данъчна декларация във връзка възприет праг на същественост


Решения по прилагането на ЗДДФЛ

Деклариране и облагане на продажба на имот в Гърция
Деклариране на доходи от отдаване на стаи в къща за гости
Третиране на доход от прехвърляне на право на придобиване на лизингов автомобил
Нормативно присъщи разходи във връзка с хонорар за превод
Данъчно облагане при намаляване стойност на дружествени дялове
Деклариране на продажба на дарен апартамент
Облагане на дарение на дялове в дружество в чужбина към друго, също чуждестранно, дружество
Деклариране на доход от замяна на земеделски земи
Облагане по ЗДДФЛ при апортиране на УПИ в капитала на дружество
Деклариране на командировъчни пари на основание чл. 73, ал. 1 точка 4 от ЗДДФЛ
Облагане на чужденец във връзка с отдаване на недвижими имоти под наем
Деклариране на доход от граждански договор за българин, местно лице за данъчни цени на Германия
Справки по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за ФЛ, отдаващи апартаменти под наем към фирма
Облагане на доходи от прегледи на пациенти за ФЛ лекар
Облагане на доходи на лице с двойно гражданство
Регистриране на ФЛ като лице със свободна професия консултант
Включване на осигурителни вноски в справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
Деклариране на продажба на имот и незавършена къща от ФЛ


Решения по прилагането на Наредба № Н-18 и ЗОПБ

Отчитане на предоставени масажи от ФЛ масажист със свободна професия
Нарушение на ЗОПБ при усвояване на сума за лични нужди от ЕТ
Издаване на касови бонове при продажба на стоки към румънски клиенти
Включване на втора дейност към регистрация като свободна професия за ФЛ
Третиране на касови бонове във връзка с неприети пратки

Решения по прилагането на ДОПК и ЗМДТ

Третиране като свързани лица на ЕООД и ООД
Деклариране при прилагане на СИДДО с искане за освобождаване по процедурата за разходи над 500 х. лв.
Корекция на салдо по сметка 494
Подаване на патентна декларация за ЕТ с дейност търговия
 

Вижте решението, което дава експерт Елена Илиева казус, свързан с данък при източника върху комисиона на маркетингова агенция, публикувано в книгата "Експертите решават: Данъчни казуси", във видето:

 


 

Ето и експертите, чиито решения Ви очакват в ръководството:
 


Ели Марова
Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г. и е съавтор на редица книги на издателството.

Експерт по ЗДДС и данъчно облагане и такси с дългогодишен опит. Управител на счетоводна фирма.

Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 7 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.
 
Съавтор на редица електронни книги за РС Издателство и Бизнес Консултации - "Практически помощник на самоосигуряващото се лице", "Осчетоводяване на услуги и доставки в ЕС", "Промени в ДДС+Данъчно облагане и такси" и мн.др.

Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".

Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".

Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.

Трендафил Василев
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 2001 година.
 
От 1996 година трупа значителен професионален опит, работейки в сферата на бизнес услугите по следните направления:
- независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
- съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации;
- изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и - осигурително планиране и оптимизиране на бизнеса;
- обработка на възнагражденията на персонала;
- консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес;
- консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества.

проф. д-р Любка Ценова
Юрист, адвокат от САК, професор, доктор по данъчно право, с богат опит като преподавател по данъчно и трудово право в икономически висши учебни заведения.

Специализирала и европейско данъчно право в Кралство Нидерландия и Австрия.

Има публикации в специализирани счетоводни издания у нас и в чужбина.

Теодоси Георгиев
Магистър по счетоводство и контрол от УНСС.
 
През периода 1986 – 1996 е одитор в публичния сектор към Министерство на финансите.
 
От 1996 до момента е регистриран одитор и консултант на частна практика.
 
Има 25 годишен  опит в независимия финансов одит, вътрешния одит и данъчно-счетоводното консултиране.  
 
Профилиран в консултирането по ЗДДС и търговско-правни преструктурирания /преобразувания  на търговски дружества, сделки с предприятия по чл.15 от Търговския закон, апортиране/.  В тези области има издадени  книги, публикации и лекторска практика.
Алиция Профирова Магистър по счетоводство във ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС. Дипломиран експерт счетоводител от 1992 година. С дългогодишен стаж и опит в областта на счетоводството и данъчното законодателство.

Мария Страшилова
Съдружник в ЕКУС ООД. Един от първите осем дипломирани експерт-счетоводители в България, член на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС).

Има повече от 30 годишен опит в одити на финансови отчети на предприятия от различни сфери на икономиката.

Нейни клиенти са били големи Български и международни фирми с клонове в България.

Притежава значителен опит в областта на счетоводството, НСС и МСФО, както и в изготвяне и проверка на финансови отчети в съответствие с приложимата от предприятието счетоводна рамка. Нейните предпочитани сфери в областта на счетоводството са „строителство“; „инвестиционни имоти“; ДМА и НМДА; „търговия и производство“.


А за още данъчна помощ - изберете някое от предложенията ни в края на страницата!

При поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
За поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


   

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52.80 лв. с ДДС ще получите:
 

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития/
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:


 

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
 
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:

www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ